Kommunalpolitik

Enhedslistens politik – kommunalvalget 2021.

Hvorfor vil Enhedslisten i byrådet i Holstebro? 

Fordi vi i Enhedslisten vil arbejde for at gøre Holstebro Kommune til et mere klima – miljø – naturvenligt, og et demokratisk sted at bo og leve. 

På denne side har vi samlet nogle af de politiske synspunkter vi har om forskellige kommunalpolitiske områder. 

Skolepolitik

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Økonomisk genopretning
 • Decentralisering
 • Slås for indførelse af frihedsgraderne.
 • Væk med elevplanerne.
 • Væk med kvalitetsrapporter.
 • Sløjfe kravet om fuld kompetence dækning.
 • Frie tøjler til tilrettelæggelse af understøttende undervisning.
 • Et klasseloft på max 22. (Friskolen har et loft på 21)
 • Ny tildelingsmodel
 • Skolerne skal være attraktive arbejdspladser for lærerne

Ældrepleje

Alle ældre har ret til at modtage en kærlig og god hjemmepleje.

Dette indbefatter blandt andet hjælp til:

 • At kunne spise og drikke den mad, man synes om.
 • At føle sig velklædt og soigneret.
 • At komme ud, når man har lyst.
 • At træffe andre mennesker.
 • At købe tøj og ting efter egen smag.
 • At handle i den sædvanlige dagligvarebutik.
 • At udvikle sig livet igennem.
 • At vælge, hvor man vil bo.
 • At holde sine minder levende.
 • At forblive i sit nærområde.

Boligpolitik

Boligpolitikken i Holstebro skal varetage borgernes ønsker.
Det er ikke spekulanternes og investorernes interesser, der skal styre
boligpolitikken i kommunen.

Handicap politik.

Enhedslisten går til valg på et markant løft af dansk handicappolitik

Enhedslisten vil have sat en ny dagsorden i dansk handicappolitik. Handicapområdet er gennem en årrække blevet ramt af voksende økonomiske besparelser, store strukturelle ændringer og en forringet retssikkerhed, der har medført forringelser af livsvilkårene for mange børn, unge og voksne med handicap. En helt aktuel rapport fra Institut for Menneskerettigheder viser også, at færre får uddannelse og for få er i job.

Det vil Enhedslisten ændre på, så mennesker med handicap sikres de bedst mulige betingelser for at leve et ligeværdigt liv.

Enhedslisten og kultur

Enhedslistens vision:

 • et mangfoldigt og varieret kulturliv for alle
 • et kompetent kulturliv for alle.

I byrådet vil Enhedslisten arbejde for:

 • at styrke børne-og ungdomskulturen
 • at styrke kulturen, så den når rundt i alle kommunens hjørner
 • at støtte kulturen og stemme mod nedskæringer på området
 • at holde liv i det mangfoldige kulturliv i kommunen

Natur, biodiversitet og miljø

Holstebro Kommune skal være vild med vilje. Enhedslisten vil arbejde for:

 • at kommunens arealer såsom arealer ved institutioner, parker, vejkanter, skovområder skal drives biodiversitetsvenligt og sprøjtefrit.
 • at prioritere større pesticidfri områder omkring drikkevandsboringer.
 • at lave en pulje, som kan søges af grønne grupper, der vil skabe mere biodiversitet.
 • at indgå partnerskaber med boligforeninger, der vil have mere vild natur og fælleshaver omkring boligerne.
 • at inspirere parcelhusejere til at dyrke klimahaver (fx ved ikke at køre grønt affald væk).
 • at fremme bofællesskaber med små egne parceller og store fællesarealer til fx afgræssede overdrev.

Klima og grøn omstilling:

Enhedslisten vil arbejde for:
Nedbringelse af bygningers energiforbrug.

 • Isolering af eksisterende kommunal bygningsmasse
 • Rådgivning af boligforeninger om energibesparelser.
 • Krav til lav CO2-udledning i de byggematerialer, der anvendes i kommunale bygninger.
 • Genanvendelse af byggematerialer

Grøn indkøbspolitik:
Økologisk og klimavenlig mad i kommunale institutioner.

 • Krav om genanvendelighed og reparationsmuligheder af indkøbene (f.eks. it-udstyr).
 • Transport:
 • Plan for etablering af ladestandere ved almene boliger og i landsbyer
 • Elbiler i den kommunale bilpark
 • Indsats for delebiler
 • Bedre og billigere kollektiv trafik

Vores nye medborgere, som er flygtninge eller indvandrere:

Enhedslistens vision:

 • Alle borgere skal have mulighed for at lære dansk, få arbejde, jobgaranti og uddannelse.
 • Vi vil støtte og hjælpe dem, der er godt i gang og støtte dem, der har udfordringer at slås med.

I byrådet vil vi arbejde for:

 • At støtte de tiltag, der er sat i gang i Trekantområdet
 • At inddrage de erfaringer, der allerede er gjort
 • At inddrage hver enkelt mest muligt i det videre arbejde
 • At støtte foreningslivet
 • At udvikle nye initiativer i fællesskab med vore nye medborgere

Erhvervspolitik

 • Kommunens erhvervspolitik skal tage udgangspunkt i at fremme bæredygtig og økologisk produktion.
 • Sagsbehandlingstiderne skal forsøges bragt ned, uden at der gives køb på kontrollen med miljøhensyn.
 • Kommunen skal aktivt støtte fremkomsten af en ny ”andelsbevægelse”, der bygger på tanken om medarbejdereje og demokratisk indflydelse på den virksomhed, man arbejder i.
 • Holstebro kommune skal derfor oprette et iværksætterhus, hvor interesserede kan få professionel rådgivning i at etablere iværksætterkooperativer og medarbejderejede samt forbrugerejede virksomheder. Dette kan med fordel gøres i samarbejde med andre kommuner og Region Midtjylland.
 • Holstebro kommune skal stille arbejdsklausuler og sociale klausuler som betingelse for indkøb hos private selskaber. Klausulerne skal sikre at arbejdet bliver udført arbejdsmiljømæssigt forsvarligt under overenskomstmæssige betingelser og skal sikre, at der fortsat er uddannelsespladser nok.
 • Holstebro kommune skal rådgive borgere og lokale foreninger, f.eks. almene boligorganisationer, om, hvordan man opretter og driver socialøkonomiske virksomheder. Det kunne være reparationsværksteder eller etablering af deleordninger (værktøj, haveredskaber).

Det vil Enhedslisten:

 • Enhedslisten vil være din vagthund i byrådet
 • Enhedslisten vil kæmpe mod enhver forringelse af velfærden
 • Mennesket, klimaet og miljøet er i centrum for visionerne.