Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten Holstebro-Struer-Lemvig.

 

 • 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Enhedslisten i Holstebro-Struer-Lemvig. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Holstebro-Struer-Lemvig.

 

 • 2. Formål.

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.

 

 • 3. Medlemskab.

Som medlemmer af afdelingen optages interesserede, der kan arbejde for Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter.

3.1.

Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen, ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten.

3.2.

Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Holstebro-Struer-Lemvig kommuner er medlem hos Enhedslisten Holstebro-Struer-Lemvig.

3.3.

Kontingent fastsættes af landsforeningen Enhedslistens årsmøde.

3.4.

Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

3.5.

Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 2 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

 

 • 4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.1.

Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

4.2.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

4.3.

Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.4.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

4.5.

Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

4.6.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkaldes med mindst 2 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Afdelingsbestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
 5. Budget for det kommende år.
 6. Valg af kontaktperson, kasserer og øvrig afdelingsbestyrelse.
 7. Valg af intern revisor.

 

4.7.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

4.7.1.

Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamlingen med 10 dages varsel.

 

 • 5. Afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger, som beskrevet i forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen.

 

5.1.

Afdelingsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, dog altid et ulige antal.

5.2.

I afdelingsbestyrelsen indgår automatisk kontaktperson og kasserer. Herudover konstituerer afdelingsbestyrelsen sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde. Såfremt afdelingsbestyrelsen træffer beslutning herom, kan der vælges suppleanter til de af afdelingsbestyrelsens valgte tillidsposter.

 

5.3.

Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

5.4.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.

5.5.

Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres.

5.6.

Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

 • 6. Kandidater til kommunalbestyrelser/regionsråd.

6.1.

Kandidater, der er medlem af Enhedslisten, skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af kommunalbestyrelse/regionsråd, hvis de melder sig ud af Enhedslisten.

6.2.

Personer, der er opstillet af Enhedslisten i Holstebro-Struer-Lemvig, er ansvarlige overfor Enhedslisten i Holstebro-Struer-Lemvig  for at følge Enhedslistens politiske grundlag.

6.3.

Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt til Enhedslisten i Holstebro-Struer-Lemvig og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet.

6.3.1.

Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmøde i Enhedslisten Holstebro-Struer-Lemvig.

 

 • 7. Tegningsregler.

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

7.1.

Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

7.2.

Ved optagelse af lån samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.

7.3.

Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

 

 • 8. Foreningens formue.

For afdelingen hæfter alene dens formue.

8.1.

Afdelingen får sine midler fra medlemskontingent, partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af foreningen, og endelig fra indsamlinger og frivillige bidrag.

 

 • 9. Regnskab.

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31.december.

I stiftelsesåret dog fra stiftelsesdatoen og året ud.

9.1.

Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen.

9.2.

Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

 

 • 10. Vedtægtsændringer.

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en generalforsamling.

 

 • 11. Opløsning.

Beslutning om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

11.1.

Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

Holstebro d. 16. juni 2011

 

_____________________(dirigent) ______________________(referent)

Frederik Madsen                                         Per Monnerup